Austin, Texas USA(69 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Austin, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Thanh Tuan Tran
@thanhtuan
1 Post

Tìm em trai Trần Thanh Tân ở Texas/ looking for younger brother Tan Thanh TRAN in Texas

Thời gian đăng: 02/11/2019 03:40 AM
Tìm em trai người Việt, tên Trần Thanh Tân sinh năm 1975, đi vượt biên từ khoảng năm 1986/1987, tên cha là Trần Văn Sá, tên mẹ là Bùi Thị Vị, đã từng sống chung với 1 người bác tên Trần Danh Đắc ở Austin, TX. nay Tân đã dọn đi chổ khác.
Tất cả thông tin duy nhất biết được là Tân sống ở Austin, TX và nhiều năm trước đã có phục vụ trong quân đội Mỹ.
Khi đọc được tin này, Tân hãy liên lạc với anh là Trần Thanh Tuấn, các số mobile phone Việt Nam là 0084706666961 hay số 0084933172265 hay email là tuanjacques@aol.com hay kết nối với Facebook của anh có tên là Tuan Cap Saint Jacques. Mong gặp lại em. Anh có thể qua Mỹ gặp em. Ai biết Tân xin vui lòng báo cho Tân biết tin nhắn này. Xin cảm ơn.
Looking for Vietnamese younger brother, named Tan Thanh TRAN, born in 1975, left Vietnam as boat people around 1986/1987, father's name is Tran Van Sa, mother's name is Bui Thi Vi. Tan used to live with a uncle named Tran Danh Dac in Austin, TX. Then, Tan moved to another place.
All the known information about Tan is that Tan has been living in Austin, TX and many years ago, Tan served in the US military.
When reading this message, Tan please contact elder brother Tran Thanh Tuan with Vietnam mobile phone numbers are 0084706666961 or 0084933172265 or email: tuanjacques@aol.com or connect to my Facebook named Tuan Cap Saint Jacques . Looking forward to seeing you again Tan. I CAN GO to the US to meet you. Anybody who may know Tan, please show Tan this message. Thank you.
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân